Témata na měsíc Duben

Témata na měsíc Duben

  • 25.03.2024

Tematický celek:  Co mé uši slyší  

Témata na měsíc: Duben

Pohádky I-Kniha tě pohladí, také ti poradí; 

Dopravní prostředky I; Dopravní prostředky II-Bezpečnost na cestách;

Pohádky II-Hromy, blesky, zaklínání, ať se daří čarování;

                              

Zdroj: Špunti ve školce; Kateřina Markalousová ISBN 978-80-262-1592-9; Rozhýbej svůj jazýček – zábavné hry pro rozvoj řeči; Marcela Kotová ISBN 978-80-247-1955-9   

Děti budou vedeny k pohybovým aktivitám v různém terénu, budou se učit koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla. Děti budou procvičovat orientaci v prostoru, řešit labyrinty, budou se učit porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla. Budou se učit ovládat koordinaci ruky a oka a budou vedeny k správnému držení tužky.

Děti budou vedeny k rozvoji přiměřeně bohaté slovní zásoby, budou se učit naslouchat rozhovoru ostatních. Děti se budou seznamovat se základními geometrickými tvary, budou si opakovat znalost barev základních a poznávat další odstíny. Budou vedeny k dovednosti rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie.

Přirozeným způsobem se seznámí s charakteristickými tradicemi a zvyky tohoto období. Děti si budou vytvářet povědomí, že člověk a příroda se vzájemně ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí –vyzkoušíme si sázení květin, přesadbu, péče o keře, stromy v naší zahradě, o pokojové rostliny ve třídě.

Prožitkovým učením budeme u dětí posilovat zájem o knížky, budou vedeny k dovednosti soustředěně poslouchat četbu, zachytit hlavní myšlenku příběhu, seznámí se s významem ilustrací. Děti se seznámí s možností získávat informace z encyklopedií. Četba na pokračování „Děti pozor, červená.“ 

Děti budeme vést ke schopnosti chovat se přiměřeně a bezpečně ve svém okolí, na chodníku a na ulici, správně reagovat na akustické a světelné signály a pochopit význam piktogramů, budou se učit rozlišovat obrazové symboly a porozumění jejich významu a funkci. Budeme se zabývat dopravní tématikou, poznávat dopravní značky, dopravní prostředky.