Třídy Svatopluka Čecha

Sluníčko

 

  • Vaše děti v letošním školním roce vzdělávají: Bc. Červenková Olga a Bc. Fajkošová Květuše
  • Do tělocvičny chodíme ve středu a ve čtvrtek máme zamluvenou saunu


ZMĚNA

Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí přesouváme akci "DEN RODINY" na čtvrtek 25.5. od 15 hodin. Děkujeme za pochopení

 

 
DEN RODINY

ZVEME VŠECHNY RODIČE NA SPOLEČNOU ZAHRADNÍ AKCI

DEN RODINY

V úterý 23.05.

v době od 15:00 do 17:00 na školní zahradě

Prosíme, vyzvedněte si děti před 15:00 ve třídách a zavítejte s nimi na školní zahradu. V 15:00 proběhne krátký program a poté na vás čekají společná stanoviště po celé zahradě.

Prosíme, máte-li možnost, přineste dopoledne do třídy

občerstvení na akci.

Děkujeme za spolupráci A NA VŠECHNY SE TĚŠÍME

 
Květen

Tematický celek: Co mé srdce vnímá

Témata na měsíc: Květen

Na louce I. (luční květy); Na louce II. (co se děje v trávě); Moje rodina ; Cestování ;

Zdroj: Špunti ve školce; Kateřina Markalousová ISBN 978-80-262-1592-9;

Dětem budeme v tomto období nabízet hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ostatními dětmi, půjčit hračku, střídat se, pomoci kamarádovi, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor. Děti se budou učit odlišit hru od systematických povinností. Děti se budou učit správně zacházet s jednoduchými rytmickými nástroji.

Děti si budou procvičovat znalost orientovat se v prostoru dle slovních pokynů. Při tělovýchovných chvilkách, při pobytu venku budeme využívat různé pomůcky, nářadí, náčiní, házet a chytat míč, děti budou vedeny ke správné manipulaci s těmito nabízenými předměty.

Dětem budeme nabízet hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí - dítě, dospělý, rodič. V nabízeném tématu Moje rodina se děti budou snažit pochopit funkci rodiny a jejich členů, roli matky v rodině. Děti získají poznatky o narození, růstu člověka a jeho základních proměnách. Prožitkovým učením bude mít dítě možnost projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění.

Děti se budou připravovat na akci Den rodiny. V souvislosti s pořádanou akcí, budou mít děti možnost těšit z hezkých a příjemných zážitků, přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého. Děti budou vedeny ke schopnosti přijímat pozitivní ocenění a vyrovnat se s případným neúspěchem.

Akce: Den rodiny

 
Duben

 

Tematický celek: Co mé uši slyší

Témata na měsíc: Duben

Pohádky I – Kniha tě pohladí, také ti poradí;

Dopravní prostředky I; Dopravní prostředky II – Bezpečnost na cestách;

Pohádky II – Hromy, blesky, zaklínání, ať se daří čarování;

Zdroj: Špunti ve školce; Kateřina Markalousová ISBN 978-80-262-1592-9; Rozhýbej svůj jazýček – zábavné hry pro rozvoj řeči; Marcela Kotová ISBN 978-80-247-1955-9

Děti budou vedeny k pohybovým aktivitám v různém terénu, budou se učit koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla. Děti budou procvičovat orientaci v prostoru, řešit labyrinty, budou se učit porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla. Budou se učit ovládat koordinaci ruky a oka a budou vedeny k správnému držení tužky.

Děti budou vedeny k rozvoji přiměřeně bohaté slovní zásoby, budou se učit naslouchat rozhovoru ostatních. Děti se budou seznamovat se základními geometrickými tvary, budou si opakovat znalost barev základních a poznávat další odstíny. Budou vedeny k dovednosti rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie.

Přirozeným způsobem se seznámí s charakteristickými tradicemi a zvyky tohoto období. Děti si budou vytvářet povědomí, že člověk a příroda se vzájemně ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí –vyzkoušíme si sázení květin, přesadbu, péče o keře, stromy v naší zahradě, o pokojové rostliny ve třídě.

Prožitkovým učením budeme u dětí posilovat zájem o knížky, budou vedeny k dovednosti soustředěně poslouchat četbu, zachytit hlavní myšlenku příběhu, seznámí se s významem ilustrací. Děti se seznámí s možností získávat informace z encyklopedií. Četba na pokračování „Děti pozor, červená.“

Děti budeme vést ke schopnosti chovat se přiměřeně a bezpečně ve svém okolí, na chodníku a na ulici, správně reagovat na akustické a světelné signály a pochopit význam piktogramů, budou se učit rozlišovat obrazové symboly a porozumění jejich významu a funkci. Budeme se zabývat dopravní tématikou, poznávat dopravní značky, dopravní prostředky.

Akce: Návštěva divadla, Nová scéna Vlast

Klaun Tútú – zábavný, dopravně – preventivní program

IZS – záchranné složky na zahradě naší MŠ

Slet čarodějnic –Místecké náměstí