Třídy Svatopluka Čecha

Sluníčko

 

  • Vaše děti v letošním školním roce vzdělávají: Bc. Červenková Olga a Bc. Fajkošová Květuše
  • Do tělocvičny chodíme ve středu a ve čtvrtek máme zamluvenou saunu


Prosinec

 

Tematický celek:  Kam mě kroky vedou

Témata na měsíc: PROSINEC

Mikuláš;               Advent ;               Vánoce;

Zdroj: Špunti ve školce; Kateřina Markalousová ISBN 978-80-262-1592-9

Prostřednictvím tohoto tematického celku se dítě seznámí s tradicí Adventu,

s obdobím Vánoc a příchodem Nového roku, s tradicí Tří králů.

Děti se s tématem seznámí na základě čtených a vyprávěných pohádek

a příběhů. Prožijí „Nadílku“ v mateřské škole s návštěvou Mikuláše,

čerta a anděla. Pro děti je připraveno divadelní představení

s tématem vánoc. Společně s rodiči si užijí odpoledne ve školce,

kdy předvedou rodičům, co už se naučili a společně si užijí vánoční tvoření.

Děti se v tomto vánočním čase budou učit:

- doprovázet pohyb zpěvem, rozlišovat zvuky a známé melodie,

rozlišovat a napodobovat rytmus, zapamatovat si krátký text

(příprava na vánoční vystoupení pro rodiče)

-zdokonalovat jednoduché pracovní úkony a následně prožívat

radost z vykonané práce (pomoc při vánoční výzdobě třídy, zdobení stromečku, pečení cukroví.)

Při těchto činnostech  budou děti vedeny:

- uvědomit si a zachytit příjemné a nepříjemné citové prožitky

- snažit se přiměřeně projevovat pozitivní i negativní emoce

- pokoušet záměrně si zapamatovat text a vybavit si ho, správně vyslovovat,

ovládat dech, tempo a intonaci řeči.

-respektovat potřeby druhých, všímat si, co si druhý přeje, co potřebuje,

dělit se s druhým dítětem o hračky, pamlsky.

- projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým

a vážit si jejich práce a úsilí.

- snažit se aktivně zvládat požadavky plynoucí z plánované akce.

- Při kulturních akcích se bude učit respektovat dohodnutá pravidla

a nerušit ostatní při vnímání umění.

Akce: Mikulášská nadílka

Tvoření s rodiči

Divadelní představení s vánoční tematikou

 

Vánoční nadílka

 

 
.

 

„Vánoční rynek u Sněženek“

Slyšte, slyšte!

Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas návštěvou vánočního rynku.
Zváni jsou i prarodiče a tetičky i strýčkové.

Okouzlí vás s láskou dělané výrobky všeho druhu, ale hlavně úsměv našich Sněženek.

Kdy: 12.12.2022, v 14.30hodin

Kde: chodba naší školky

 

Těšíme se na Vás.

Úsměvy máme již na skladě.

Prosíme všechny o spolupráci na výrobcích k prodeji. Své výrobky můžete nechat u učitelek na třídě. Děkujeme

 

 
Listopad

 

Tematický celek: Co mé oči vidí

Témata na měsíc: LISTOPAD

Moje tělo I; Moje tělo II; Pohádky I; Pohádky II;

Zdroj: Špunti ve školce; Kateřina Markalousová ISBN 978-80-262-1592-9

Prostřednictvím tohoto tematického bloku bude dítě chápat základní zásady zdravého životního stylu a správného držení těla. Bude si osvojovat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony – samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, používat ubrousek, oblékat se, obouvat,. Dítě se seznámí se svým tělem, jeho částmi a některými vnitřními orgány. Seznámí se se základními pojmy užívanými ve spojení se zdravím, bude rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí a prohlubovat hygienické návyky, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce.

Dále se bude se zapojovat do péče o prostředí třídy a okolí školy a bude se učit být zodpovědný za své chování v tomto prostředí.

V tomto období se dítě bude postupně adaptovat v prostředí mateřské školy, učit se přijímat pobyt v mateřské škole jako běžnou součást života. Dítě bude mít možnost odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých a pokusí se být aktivní i bez jejich opory. Bude si uvědomovat, že existují pravidla, na kterých se může podílet a respektovat je. Bude se učit znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a ulici. V interpersonální oblasti bude vytvářet, případně posilovat vztahy k prostředí mateřské školy. Bude vedeno k zapojení se do činností, komunikaci a kooperaci s dětmi i se známými dospělými, učit se odmítat neznámé dospělé. Bude se učit bránit projevům násilí. Dítě bude vedeno k vytváření a posilování mezilidských vztahů. Bude se učit chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí.

Získá poznatky o lidové tradici POSVÍCENÍ, bude vedeno k vyjadřování zpěvem, ke hře na jednoduché rytmické nástroje, k hudebně pohybovým dovednostem a k samostatnému mluvenému projevu. Bude se snažit poznávat a nacházet slova, která se rýmují, doplňovat chybějící slova rýmu.

Dítě se seznámí s nejbližším okolím a získá elementární poznatky o místě, ve kterém žije a vyzná se v něm.

Dítě se bude rozvíjet v orientování se v čase a časových údajích, bude poznávat typické znaky podzimu. Při zobrazování reálných i fantazijních objektů bude mít možnost dítě tvořivě využívat přírodních i ostatních materiálů. Bude si rozšiřovat jazykové a řečové dovednosti. Bude získávat poznatky o vztahu člověk a příroda, prožitkovým učením si bude uvědomovat, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují. Za využití ovoce a zeleniny bude dítě rozvíjet smyslové vnímání a základní matematické představy. Bude se učit zobecňovat a konkretizovat pojmy.