Třídy 8. pěšího pluku

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb.

(Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону

№ 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte  k předškolnímu vzdělávání ke dni 1.9.2022

v Mateřské škole Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790, pracoviště 8. pěšího pluku 821


Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790 rozhodla svou ředitelkou za podmínek stanovených § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:

Žádosti podané pod níže uvedeným registračním číslem dítěte se vyhovuje v plném rozsahu.

Registrační číslo dítěte:

1

9

17

2

10

18

3

11

19

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to podáním u ředitelky Mateřské školy Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790

Bc. Bohdana Jurášková   Datum vyvěšení 23.05.2022

ředitelka Mateřské školy Sněženka FM

 

správní orgán, tel: 774 779 818

 

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ


Oběd je možné odhlásit DEN PŘEDEM od 6:00 do 13:00 osobně, telefonicky nebo do sešitu na chodbě. Výjimka je pouze

v pondělí, kdy se děti mohou odhlásit telefonicky do 7. hodiny. Na pozdější odhlášení nelze reflektovat.

V jídelně se po 13. hodině objednávají a připravují potraviny na druhý den.

Jestliže se uvařila strava pro dítě a ono nemohlo do školky přijít, mohou si zákonní zástupci vyzvednou stravu v tento den

od 11,10 do 11,20 hodin v kuchyni - do vlastních nádob.

Po delší nepřítomnosti dítěte je nutné jej také ke stravování přihlásit.