Provozní řád školy

Režimové požadavky

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky  ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí a případným akcím. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru, vyžadují-li to však provozní nebo organizační podmínky, třídy se spojují.

Nástup dětí

 • dle potřeb rodičů do 8:15 hod., pozdější příchody předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce
 • při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim

Spontánní hry

 • od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku - probíhají celý den, prolínají se činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí a věkovou skupinu dětí

Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem)

 • probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí

Sledování televize a videa

 • využívá se ojediněle (např. při nepříznivém počasí), nejdéle po dobu 30 minut

Pohybové aktivity

 • denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry
 • průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
 • 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti
 • denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

Pobyt venku

 • minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) - dopoledne, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů
 • v letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven
 • pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10 °C, při silném větru, prudkém dešti a při inverzích
 • co nejvíce využíváme školní zahradu, park a okolí řeky Ostravice
 • údržbu školní zahrady provádí Fa Ing. Stanislav Novotný – Technické služby F-M, nebo provozní zaměstnanci
 • v létě podle potřeby je zajištěno zavlažování trávníků i písku v pískovištích
 • pobyt venku je využit pro spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou

Odpočinek, spánek

 • vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 60 min. odpočívají všechny děti při čtení pohádky, relaxační hudbě apod., poté děti s nižší potřebou spánku mohou vstát, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (zájmové činnosti, klidné hry)
 • lehátka a lůžkoviny denně připravují a uklízí uklizečky tak, aby došlo k jejich provětrávání

Stravování

 • vlastní strava připravená ve školní kuchyni jednotlivých mateřských škol
 • časový odstup mezi jednotlivými jídly nesmí přesáhnout 3 hodiny
 • svačiny se podávají v době od 8:00 do 9:00 hodin,odpoledne od 14:00 do 14:30 hodin - děti si samy volí dobu, kdy se nasvačí
 • od začátku provozu je pro děti, které mají hlad nebo chuť , připravena snídaně – chléb s máslem a čaj
 • děti si samy prostírají a samy se obsluhují - vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené
 • děti mají celý den v miskách k dispozici dostatek ovoce a zeleniny
 • obědy se vydávají od 11:45 do 12:15 hodin
 • polévku dětem nalévají učitelky, hlavní jídlo na talíře připravují provozní zaměstnanci, dítě má právo si žádat o množství
 • při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí
 • děti jsou vedeny k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka nebo provozní personál

Pitný režim

 • děti mají celý den k dispozici v každé třídě dostatek tekutin, děti jsou k pití nabádány a nápoje se obměňují (různé druhy čajů, ovocné šťávy, voda, vitamínové nápoje, …)

Otužování

 • pravidelné větrání tříd
 • školnice sleduje a reguluje teplotu
 • dostatečný pobyt venku
 • kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo

Způsob nakládání s prádlem

 • způsob praní prádla – každé zařízení má svou prádelnu, která zajišťuje dostatek čistého prádla po celou dobu provozu
 • výměna prádla:
  1. ručníky - 1x týdně
  2. lůžkoviny - 1x za 3 týdny
  3. pyžamo - 1x za týden (děti si nosí na vyprání domů)
 • v případě potřeby se výměna provádí ihned
 • výměnu prádla zajišťují provozní zaměstnanci v určených termínech