Úplata za předškolní vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Sněženka Frýdek-Místek, podle §123 odst. 1 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuje:

 • základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 ve výši 600,-Kč za měsíc,
 • v případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, se úplata za dítě sníží o částku, která je úměrná počtu dnů přerušení provozu mateřské školy,
 • úplatu jsou povinni platit zákonní zástupci (dále jen plátci), kteří mají dítě zapsané k docházce v Mateřské škole Sněženka Frýdek-Místek
 • osvobozeni od platby úplaty jsou :

 • 1. děti v posledním ročníku mateřské školy - v souladu s ustanovením  § 123 odst. 2  z.č.  561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů se vzdělávání v mateřské škole  zřizované  státem,  krajem,  obcí nebo svazkem obcí poskytuje dítěti  bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

  2. zákonní zástupci dítěte, kteří pobírají pravidelně se opakující dávku pomoci v hmotné nouzi (z.č. 111/2006 Sb.  ve znění pozdějších předpisů), nebo fyzická osoba, která osobně o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy

 • nárok na osvobození od úplaty se uplatňuje písemnou žádostí na předepsaném tiskopisu na ředitelství Mateřské školy Sněženka a doloží se potvrzením o přiznání sociálního příplatku nebo dávky pěstounské péče,
 • úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady,
 • úhrada se provádí inkasem z účtu plátce
 • V době hlavních prázdnin se úplata upravuje následujícím způsobem:
  1. zákonní zástupci jsou povinni své dítě k prázdninovému provozu přihlásit a v tom případě je výše úplaty shodná s úplatou v průběhu celého školního roku, rovněž podmínky pro osvobození od platby nebo její snížení jsou shodné
  2. pokud rodiče děti z docházky v prázdninových měsících odhlásí (rozumí se vždy na celý kalendářní měsíc), úplata se nevybírá

 

Stravování

 • při sestavování jídelníčku jsou dodržovány zásady zdravé výživy dětí předškolního věku
 • děti mají během celého dne k dispozici dostatek vhodných tekutin a možnost konzumace ovoce a zeleniny
 • děti mají právo zvolit si druh tekutin a velikost porce jídla s přihlédnutím k individuálním potřebám dítěte
 • stravné i úplata se platí inkasem z účtu určeného zákonným zástupcem.
 • při přijetí dítěte do mateřské školy se stanoví po dohodě se zákonným zástupcem způsob a rozsah stravování dítěte
Ceník stravného

děti, které ve školním roce 2020/21 dosáhnou věku:

3 - 6 let

7 a více let

a dietní stravování

přesnídávka

11,--

11,--

oběd

20,--

23,--

odpolední svačina

8,--

9,--

pitný režim

4,--

4,--

celkem za den

43,--

47,--