Mateřská škola Sněženka Josefa Lady 1790 se zapojila do projektu:

INTEGRACE DVOULETÝCH DĚTÍ DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Registrační číslo projektu : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/2100

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01.09.2016

Datum ukončení fyzické realizace projektu 31.08.2018

Z finančních prostředků v celkové výši 899.981,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • posílení personálního zázemí o chůvy a školního asistenta
  • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
  • zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na základní školu
  • specifická práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
  • vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

 

Veškeré činnosti v MŠ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT pod Č.j. 32 405/2004-22.   Z tohoto dokumentu vychází Školní vzdělávací program naší mateřské školy s názvem „Poznáváme svět“. Každá třída má zpracován vlastní třídní vzdělávací program, který je konkrétně zaměřen na hraní her :)   Naši pedagogové se snaží vnímat celou osobnost dítěte, získat je ke spolupráci, přesvědčit je a dovést k citovému prožívání bezprostředních vztahů k okolí.Vzdělávací činnosti v naší mateřské škole jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, vycházejí z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Soustředíme se na proces adaptace dítěte v novém prostředí, maximální spolupráci s rodinou, zdravý životní styl včetně primární protidrogové prevence.Současně usilujeme o zachování starých lidových zvyků a tradic, svátků a oslav v moderním životě.   Nejde nám pouze o to, abychom naplňovali dětskou mysl, ale v první řadě o to probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.